ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση οδικώς, στο πλαίσιο μονοήμερης εκδρομής, του Γυμνασίου και Λ.Τ. Έμπωνας».

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου και των Λυκειακών Τάξεων Έμπωνα Ρόδου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση ποιοτικής και οικονομικής προσφοράς από Τουριστικά Γραφεία για τη μετάβαση οδικώς μαθητών και εκπαιδευτικών του Γυμνασίου και Λ.Τ. Έμπωνα από το χωρίο του Έμπωνα προς την Κάμειρο Σκάλα με επιστροφή, στο πλαίσιο ημερήσιας εκδρομής στη Χάλκη.

Ειδικότερα:

α. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος 24/4/2017 έως 28/4/2017.

β. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων είναι 60 μαθητές και 8 συνοδοί καθηγητές.

γ. Τα πρακτορεία πρέπει να καταθέσουν προσφορές, οι οποίες να περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:

  1. Τουριστικό λεωφορείο για τη μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχο ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ζώνες ασφαλείας, κλιματισμό) καθώς και ό τι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
  2. Υποχρεωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης παντός κάλυψης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
  3. Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με το ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
  4. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, απεργίες, αντίξοες καιρικές συνθήκες κλπ).
  5. Ποσοστό 20% επί της συνολικής δαπάνης θα παρακρατηθεί από το διευθυντή μέχρι την οριστική αναφορά των συνοδών εκπαιδευτικών για την εκπλήρωση όλων των όρων του συμβολαίου.

δ. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της μετακίνησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

ε. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

στ. Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή ( doc  ή  pdf ) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και πρέπει να ταυτίζονται με την αντίστοιχη ηλεκτρονική μορφή (CD) που συνυποβάλλεται. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται αν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής ή δεν φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του ταξιδιωτικού γραφείου. Αν μια προσφορά είναι εκπρόθεσμη (για οποιοδήποτε αιτία) δεν λαμβάνεται υπόψη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί. Επισημαίνεται ότι δεκτές γίνονται και οι προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ζ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους με την επωνυμία του πρακτορείου μέχρι  και την Τετάρτη 22/03/2017  (ώρα 11.30) στο γραφείο του  Διευθυντή του Γυμνασίου & των Λ.Τ. Έμπωνα. Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους (με βάση ποιοτικά και οικονομικά κριτήρια) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/03/2017 (ώρα 12:30). Τα τουριστικά πρακτορεία που έχουν καταθέσει προσφορές θα ενημερωθούν με e-mail για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Ενδεικτικό πρόγραμμα:

  1. Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Έμπωνα το πρω? στις 8:00 π.μ., άφιξη στη Σκάλα Καμείρου στις 8:30 π.μ..
  2. Αναχώρηση από τη Σκάλα Καμείρου στις 16:30 και άφιξη στον Έμπωνα στις 17:00.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση οδικώς, στο πλαίσιο μονοήμερης εκδρομής, του Γυμνασίου και Λ.Τ. Έμπωνας