ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λ.Τ ΕΜΠΩΝΑ
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 – Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από
την έναρξη της λειτουργίας του και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να
χτυπήσει το κουδούνι.
– Πριν από την προσευχή κανείς μαθητής δεν εισέρχεται στις τάξεις του
σχολείου. Δεν επιτρέπεται επίσης η είσοδος στο προαύλιο του Σχολείου με
μοτοποδήλατα για λόγους ασφάλειας και τάξης.
– Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές
προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και
υπακούοντας στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη
διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν κόσμια και αξιοπρεπή στάση και
επιδεικνύουν τον προσήκοντα στην ιερότητα της στιγμής σεβασμό.
– Μετά την πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές προσέρχονται στις τάξεις τους και
αναμένουν στις καθορισμένες γι? αυτούς θέσεις τους διδάσκοντες. Στο
διάστημα αυτό όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης.
? Η πόρτα του Σχολείου κλειδώνει αμέσως μετά το
πρώτο κουδούνι δηλαδή 08:10 . Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης οι
μαθητές δεν επιχειρούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την είσοδό τους. Γίνονται
δεκτοί στο πρώτο διάλειμμα, όταν ανοίξει την πόρτα ο εφημερεύων καθηγητής.
– Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά
την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα μπορεί
να γίνει δεκτός στην αίθουσα, κατά την κρίση του διδάσκοντος.
– Σε περίπτωση μη προσέλευσης του μαθητή στην τάξη την πρώτη ώρα, ο
πρόεδρος ή ο απουσιολόγος του τμήματος ειδοποιούν άμεσα
τη Διεύθυνση του Σχολείου.
– Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης του διδάσκοντος στην τάξη, ο
πρόεδρος ή ο απουσιολόγος του τμήματος τον ειδοποιούν
ή, εάν απουσιάζει, ενημερώνουν τη Διεύθυνση του Σχολείου.
– Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό
ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται
άδεια μόνο από τον Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή. Οι απουσίες του σε κάθε
περίπτωση καταχωρίζονται.
– Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από
την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια
του διδάσκοντος. Η απουσία καταχωρίζεται και δικαιολογείται.
– Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται από την αρχή
του διδακτικού έτους από τους ίδιους τους μαθητές σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Αλλαγή θέσης επιτρέπεται για λόγους
παιδαγωγικούς με τη συναίνεση του υπεύθυνου καθηγητή.
– Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική
διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).
– Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της
μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το
συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται
άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να
προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία.
Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στο
πλαίσιο της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να
 επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές
παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.
– Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει
στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.
– Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με το διδάσκοντα και
προσπαθούν από κοινού, στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της
αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο
μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το
πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση
του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
– Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις
αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους
κάνουν μάθημα.
– Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι
μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας.
Οι εκπαιδευτικοί όμως, πρέπει να φροντίζουν η διδασκαλία να τελειώνει πριν το
κουδούνι.
– Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας δεν
παραμένουν μαθητές, παρά μόνο σε περίπτωση κακοκαιρίας. Η παραμονή
στην αίθουσα διδασκαλίας επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και
μετά από άδεια του εφημερεύοντα καθηγητή ή της Διεύθυνσης του Σχολείου.
– Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα του απουσιολόγου,
τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που
οφείλεται στην παραμέλησή τους.
– Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να
πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που
ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν
τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.
– Απαγορεύεται αυστηρά, για λόγους ασφάλειας, η έξοδος των μαθητών από το
προαύλιο του Σχολείου κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χωρίς την άδεια του
Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή.
– Το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών και για τη
συμπεριφορά τους. Γι? αυτόν το λόγο τους ειδοποιεί για τη σοβαρότητα και τη
συχνότητα των παραπτωμάτων τους.
– Ο μαθητής που αποβάλλεται απασχολείται δημιουργικά στο χώρο του
σχολείου και μετά την λήξη της ποινής του, ο γονέας ή ο κηδεμόνας του
έχειτην υποχρέωση να ενημερωθεί από το Σχολείο.
Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
– Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό
πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών η είσοδος
στο χώρο του Σχολείου. Κατά συνέπεια, η συνάντηση μαθητή με τέτοια
πρόσωπα στο χώρο του Σχολείου αποτελεί παράπτωμα και τιμωρείται. Σε
περίπτωση ιδιαίτερης ανάγκης, η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στο
χώρο του Γραφείου και μετά από άδεια της Διεύθυνσης.
– Η εμφάνιση-αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση
του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια,
ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του
 δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα, η
«αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με
αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το
εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ.).
– Δεν επιτρέπεται, για λόγους υγείας, η άσκοπη παραμονή των μαθητών στους
χώρους των αποχωρητηρίων.
 – Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου, για
λόγους υγείας, αλλά και για λόγους παιδαγωγικούς.
– Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση του κινητού τηλεφώνου στο σχολείο. Αν
κάποιος μαθητής το φέρει μαζί του, είναι υποχρεωμένος να το έχει
απενεργοποιημένο στη τσάντα του.
Για τους καθηγητές επίσης απαγορεύεται η χρήση του κινητού στις τάξεις διδασκαλίας.
Η χρήση του κινητού μπορεί να επιβαρύνει την υγεία και να παραβιάσει τα ατομικά
δικαιώματα των άλλων.
– Διδάσκοντες και μαθητές συναισθάνονται το χρέος τους να σέβονται και να
φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου
που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε λοιπόν φθορά εκτός από την τιμωρία
συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του υπαίτιου για την
αποκατάστασή της. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσδιορισμού
του υπαιτίου, η ζημία επιβαρύνει την Μαθητική Κοινότητα.
– Δείγμα ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον αποτελεί και η καθαριότητα και
η ευταξία του χώρου. Χρέος λοιπόν όλων μας αποτελεί η συνεπής τήρηση
των όρων καθαριότητας και γι? αυτούς τους λόγους την ευθύνη αναλαμβάνουν
τα πενταμελή προεδρεία κάθε τμήματος και το δεκαπενταμελές προεδρείο
του Σχολείου.
– Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών πρέπει
να διακρίνει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο
κοσμιότητας και ευγένειας. Όπως είναι εύλογο μια τέτοια στάση δεν επιτρέπει
χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμούς και γενικότερα υβριστική και ανάρμοστη
συμπεριφορά και από τις δυο πλευρές.
– Καλό είναι οι μαθητές να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας,
καθώς το Σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής.
– Καθώς η συμπεριφορά αποτελεί δείγμα αγωγής, οι μαθητές πρέπει να έχουν
ιδιαίτερη συναίσθηση ότι με τη συμπεριφορά τους και εκτός Σχολείου,
ιδιαίτερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκπροσωπούν κατά κάποιον τρόπο
και το σχολείο οπότε φέρουν και την ευθύνη για την αναβάθμιση του κύρους
του σχολείου μας.
– Η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία διδασκόντων
και διδασκομένων, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων που
προκύπτουν αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της σχολικής ζωής.
Γ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
– Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του
Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές
ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.
– Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή
εκδρομή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών
καθηγητών που φέρουν από το νόμο αυξημένη ευθύνη. Κατά συνέπεια,
οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη
συμπεριφορά τους και κρίνονται αυστηρότατα.
– Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών Τμήματος ή
Τάξης είναι απαραίτητη η έγκριση της Διεύθυνσης του Σχολείου. Σε
αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο δεν φέρει καμιά ευθύνη.
– Επισημαίνεται ότι η εγγραφή μαθητή στο Γυμνάσιο – Λύκειό μας
συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος Κανονισμού από
το γονέα η κηδεμόνα του, διότι σε περίπτωση συνεχούς παραβίασης των
όρων του από το μαθητή, το Σχολείο, ανεξάρτητα και πέρα από την
πειθαρχική του δικαιοδοσία, μπορεί να ζητήσει από τον κηδεμόνα τη
μεταγραφή του μαθητή σε άλλο σχολείο ή τη μη επανεγγραφή του κατά το
επόμενο σχολικό έτος.
Δ. Δικαιώματα
Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα:
– Να είναι σεβαστή η προσωπικότητά του.
– Να αισθάνεται ισότιμο μέλος της σχολικής μας κοινότητας.
– Να αντιμετωπίζεται με επιείκεια και κατανόηση.
– Να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του, ιδίως όταν διατυπώνεται ύστερα από
διάλογο μέσα στις μαθητικές κοινότητες.
Κατεβάστε και υπογράψτε τον κανονισμό στον παρακάτω σύνδεσμο:
Κάθε πρόταση-παρατήρηση είναι ευπρόσδεκτη. Παρακαλούμε λοιπόν
να μας τις γνωστοποιήσετε στέλνοντας μας μήνυμα με την φόρμα που
ακολουθεί.